jakie zmiany czekają nas w 2007 roku?

ZMIANY NA RECEPTACH LEKARSKICH OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 1 LIPCA 2OO7r.

Z dniem 1 lipca 2007 r. zacznie obowiązywać nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007, pełny tekst nowego rozporządzenia znajdziecie Państwo tutaj
Tym samym przestaje obowiązywać rozporządzenie MZ w sprawie recept lekarskich z dnia 28 września 2004 r.
Ponieważ nowe rozporządzenie wprowadza wiele zmian, w tym nowy wzór recepty, przygotowaliśmy dla Państwa krótką „ściągę” z omówieniem najważniejszych zmian. Prosimy jednak o zapoznanie się z pełnym tekstem rozporządzenia, z pewnością ułatwi to Państwu codzienną pracę.

Nowy druk recepty:Ważne dla LEKARZY zmiany w nowym rozporządzeniu ministra zdrowia w sprawie recept lekarskich z dnia 17 maja 2007 r.:
     
    * recepta, poza tym, że ma być czytelna, to jej treść ma być naniesiona w sposób trwały, a więc nie przez kalkę (§ 2.1)
    * na dole recepty umieszcza się dane drukarni, a w przypadku gdy lekarz sam drukuje recepty tekst „wydruk własny” (§ 2.4)
    * pieczątki nagłówkowa oraz imienna mogą być umieszczone na recepcie w postaci pieczęci, wydruku komputerowego lub naklejki przymocowanej do recepty w taki sposób, który uniemożliwia jej usunięcie bez zniszczenia druku recepty – wszystkie dane muszą być czytelne! (§ 3.7.3)
    * identyfikator upoważnionego podmiotu do wystawiania recept refundowanych stanowi 9 pierwszych cyfr jego numeru identyfikacyjnego REGON (§ 4.1.3)
    * na każdej recepcie w nowym polu PESEL, trzeba wpisać numer PESEL każdego pacjenta (a nie tylko inwalidy wojennego, jak było dotychczas), a w przypadku dziecka do 1 roku życia, nieposiadającego numeru PESEL albo niemożności jego ustalenia – numer pesel jednego z rodziców.
      W przypadku cudzoziemców w polu tym należy wpisać numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (§ 3.2.g)
    * na wzorze druku recepty znajduje się nowe pole DATA REALIZACJI RECEPTY. Umożliwia ono lekarzowi rozpisanie trzymiesięcznej kuracji na trzy osobne recepty, podczas jednej wizyty Pacjenta. Rozwiązanie to wydaje się korzystne przy kuracjach droższymi preparatami lub długim czasie oczekiwania na konsultację specjalistyczną.

      W polu data wystawienia recepty lekarz wpisuje datę wizyty pacjenta, natomiast w polu data realizacji recepty określa dzień, po którym może nastąpić realizacja danej recepty (§ 8.3), przy czym należy pamiętać, że leki można wypisać maksymalnie na trzymiesięczną kurację, czyli data wystawienia recepty nie może różnić się od daty realizacji recepty więcej niż o 2 miesiące.

    * np. pacjent przychodzi na wizytę 1 lipca 2007 i lekarz wypisuje trzy recepty na lek, który ma być stosowany przez kolejne trzy miesiące: data wystawienia recepty na wszystkich trzech drukach to 1.07.2007, natomiast data realizacji recepty to kolejno: 1.07.2007 lub X – na pierwszym druku, bo zostanie on zrealizowany od razu po wizycie, na drugim druku: 1.08.2007, a na trzecim druku: 1.09.2007. Uwzględniając na ogół 30-dniowy termin ważności recepty, Pacjent będący u lekarza 1 lipca otrzymuje możliwość wykupienia leków refundowanych aż do 30 września, bez ryzyka przeterminowania recepty oraz konieczności wydawania jednorazowo dużej kwoty na preparaty potrzebne na trzymiesięczną kurację. wypisując lek refundowany w ilości większej niż dwa najmniejsze opakowania lekarz musi podać sposób dawkowania oraz określić czas stosowania leku (§ 8.2 oraz (§ 16.1.1.e).

      np. Rp. Claritine x 30 tabl
      lag 1
      d.s 1 x 1 tabl przez 30 dni

      najmniejsze refundowane opakowanie preparatu Claritine to 10 tabletek, stąd przy przepisywaniu opakowania zawierającego 30 tabletek lekarz musi podać dawkowanie.

    * Jeśli jednak „określając sposób dawkowania, nie wpisano okresu stosowania - osoba wydająca lek przyjmuje, że jest to jedno najmniejsze opakowanie określone w wykazach leków refundowanych” (§ 16.1.1.e) – czyli jeśli zabraknie określenia, że lek ma starczyć na 30 dni, to mimo że lekarz wypisał duże opakowanie, Pacjent otrzyma z apteki tylko 10 tabl. zmieniają się terminy ważności recept na niektóre preparaty (§ 17):
      1. Termin realizacji recepty, z zastrzeżeniem ust. 2-4, nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a w przypadkach określonych w § 8 ust. 3, 30 dniowy termin realizacji jest liczony od naniesionej na recepcie daty realizacji.
      2. Termin realizacji recepty na antybiotyki oraz recepty wystawionej w ramach pomocy doraźnej nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia.
      3. Termin realizacji recepty na leki lub wyroby medyczne sprowadzane z zagranicy dla użytkowników indywidualnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.
      4. Termin realizacji recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane dla indywidualnego pacjenta, nie może przekroczyć 90 dni od daty jej wystawienia.

W najbliższym miesiącu przygotujemy dla Państwa informacje z Zachodniopomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, dotyczące okresu przejściowego dla starych druków recept oraz możliwości pobrania nowych druków recept.

Uwaga! Leki Rpz nie są bezpłatne dla IB oraz osób represjonowanych.
Informujemy, że zgodnie z załączonym wyjaśnieniem Centrali NFZ, leki oznaczone jako Rpz, podobnie jak Rpw, nie mogą być wydawane bezpłatnie inwalidom wojennym i innym osobom wymienionym w art. 46 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.
Pismo z NFZ w załączniku
http://www.katowice.oia.pl/uploads/attachment/1542_NFZ_Rpz_2007_05_11.pdf

Spis leków Rpz znajduje się w „Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej” w części 1 B - Wykaz produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na podstawie pozwoleń wydanych przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską.
 

 
© 2003-2015 e-farma.pl | nota prawna | design by studioPLANET.pl.